Algemene Voorwaarden

 1. Wij behouden ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen en toestellen tot de volledige en definitieve betaling van het factuurbedrag in hoofdsom en interesten. De verkrijger verbindt er zich toe de goederen niet te vervreemden, als zekerheid aan te wenden, onroerend te maken of te verwerken alvorens volledige betaling.
 2. De offertes zijn geldig gedurende de termijn die erop vermeld staat. Indien er geen termijn wordt vermeld is de offerte geldig gedurende 30 dagen na datum opmaak. De definitieve bestelbons dienen uiterlijk 7 dagen voor de start van de montage, getekend voor akkoord terug in het bezit te zijn van SBS BVBA. Indien dit niet het geval is, behoudt SBS BVBA zich het recht om de bestelling te weigeren.
 3. Een prijsherziening of aanpassing is mogelijk, naargelang de omstandigheden en zal nooit lager zijn dan de offerte.
 4. De aangegeven kostprijs gaat over een periode van 28 dagen. Per bijkomende week, komt er 10% van het vooropgestelde bedrag bij.
 5. Indien een montage slechts gedeeltelijk mag worden uitgevoerd, vervalt de offerte en dient een nieuwe te worden opgemaakt.
 6. De leveringstermijnen zijn indicatief. In geen geval kan een overschrijding van een leverings- en/of uitvoeringstermijn aanleiding geven tot enige schadevergoeding of annulatie van de bestelling door de klant.
 7. Alle gevallen van overmacht geven SBS BVBA het recht tot totale of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of bestelling zonder vooropzeg noch vergoeding.
 8. Klachten betreffende de goederen en/of diensten zullen enkel ontvankelijk zijn als ze schriftelijk geformuleerd worden en aangetekend verzonden worden binnen de 8 dagen na ontvangst goederen en/diensten.Geen enkele klacht wordt aanvaard nadat de goederen werden bewerkt, behandeld of hersteld door derden.De goederen waarover er klacht wordt ingediend moeten onaangeroerd blijven. De klant heeft bewaarplicht.
 9. De facturen moeten worden betaald in de munt waarin zij gesteld zijn ten laatste op de vervaldag van de factuur door overschrijving of door contact op de zetel van SBS BVBA. Bij faillissement, kennelijk onvermogen, een enkel protest van een wisselbrief, een dagvaarding of een uitstel van betaling behoudt SBS BVBA zich het recht om een bestelling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.
 10. Bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling van de factuur op de vervaldag loopt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijsinterest van 12% per jaar vanaf de factuurdatum, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 25 EUR per onbetaalde factuur, zelfs bij toekenning van betalingsfaciliteiten en onverminderd het recht van SBS BVBA om hogere schadevergoeding te vorderen.
 11. Bij gebreke aan betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle aan SBS BVBA verschuldigde bedragen onmiddellijk en volledig opeisbaar, ongeacht enige andersluidende betalingsovereenkomst.
 12. Bij contractuele wanprestatie door de klant behoudt SBS BVBA zich de keuze voor hetzij de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst als verbroken te aanzien en een bijkomende schadevergoeding te eisen gelijk aan 20% van de hoofdsom.
 13. Wanneer een bestelling wordt geannuleerd door de klant, zal het betaalde voorschot beschouwd worden als een schadevergoeding en zal deze niet worden terugbetaald.
 14. De huurovereenkomst vangt aan wanneer de constructie geheel of gedeeltelijk ter beschikking wordt gesteld van de klant. Zij eindigt wanneer de volledige constructie ter demontage ter beschikking wordt gesteld door de klant. Van zodra de goederen aan de klant worden geleverd, draagt de klant het risico voor toevallig verlies, beschadiging en tenietgaan van de materialen en de werken. De klant net voor dit alles een gegoede verzekering, ook tegen brand- en stormschade, dit alles in ons voordeel.
 15. SBS BVBA is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verborgen gebreken of het gebruik van het gehuurde goed. Berekening van de stabiliteit van gebouwen behoort niet tot haar activiteiten.
 16. De tekeningen en berekeningsnota’s blijven de uitsluitende eigendom van SBS BVBA. Zij mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming nooit getoond of overhandigd worden aan derden.
 17. Wij aanvaarden geen inhoudingen op de facturen als waarborg of garantie. Het materiaal dat op de werf wordt geleverd blijft eigendom van SBS BVBA.
 18. In geval van betwisting van gelijk welke aard, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Kortrijk bevoegd.

Technische Voorzieningen

 1. De steiger wordt verankerd dmv keilbouten in de gevelvoegen. Het opvullen van de boorgaten en het herstellen van bepaalde geveldelen bij afbouw van de steigers is ten laste van de klant. Op aanvraag worden de boorgaten opgevuld, dit zonder verantwoordelijkheid voor wat betreft de afwerking en de dichting. De opdrachtgever dient het materiaal ter beschikking te stellen.
 2. Alle steigeronderdelen worden verankerd tegen het wegvliegen bij stormwind. Bij gevolg wijzen wij alle verantwoordelijkheid af van schade die veroorzaakt werd door veranderingen die aan de steigers aangebracht werden.
 3. De steiger is standaard voorzien van werkvloeren iedere 2,00m in hoogte, incl dubbele borstwering van de buitenzijde, kantplanken en een toegangsladder, tenzij anders besproken en overeengekomen.
 4. De steigers dienen zich bij afbouw in dezelfde toestand te bevinden als bij opbouw.
 5. Ten laste van de klant : het vrijmaken van hindernissen op de montageplaats, verdelingsblokken- of platen dienen door de klant voor de start van de opbouw geleverd te worden en dit wanneer de ondergrond niet voldoet bijvoorbeeld : zand, isolatieplaten, enz.
 6. De klant dient een parkeerruimte te voorzien vlakbij de montageplaats en dit zowel bij opbouw als bij de afbouw.
 7. De klant zorgt zelf voor de nodige signalisatie en vergunningen en neemt de kosten op zich.
 8. De klant wordt gewezen op de vooropgestelde druk en drukpunten alsook op het feit dat SBS BVBA geen specialisten zijn in de stabiliteit der gebouwen.
 9. Een keuring door een erkend keuringsorganisme kan door ons bedrijf verkregen worden, de kosten ten laste van de klant.
 10. Indien om praktische redenen de tussenafstand tussen de werkvloeren en de werkoppervlakte meer bedraagt dan 25cm is iedereen verplicht om individuele beschermingsmiddelen te gebruiken. Eventuele leuningen en kantplanken aan de binnenzijde kunnen worden voorzien, mits betaling van een supplement.
 11. De klant voorziet een elektriciteitsaansluiting van 220V/6A, dit zowel bij de opbouw als bij de afbouw.
 12. Opvolgen van de werf, sterkte van ondergrond, daken, vloeren, balkons enz. valt ten laste van de klant. SBS BVBA is niet verantwoordelijke voor eventuele schade hieraan of hierdoor.
 13. Afdekken of afschermen van daken, vloeren, balkons enz. daar waar de stelling staat en/of leunt en waar materiaalverplaatsingen gebeuren, vallen ten laste van de klant.
 14. Periodieke controles van de steiger zijn ten laste van de klant. Indien deze door SBS BVBA moeten worden uitgevoerd, zal een meerprijs worden aangerekend afhankelijk van de grootte van de steiger.
 15. Indien wij werken met materiaal van de klant, zullen alle materialen die niet op een veilige manier getakeld kunnen worden niet gebruikt worden.
 16. Alle interventies (montage, demontage) dienen schriftelijk te worden aangevraagd tenminste 5 werkdagen op voorhand.
 17. Bij montage op daken of toegang tot de montageplaats via eigendom van derden dient de klant in bezit te zijn van schriftelijke toestemming van de eigenaar.
 18. De steiger dient gereinigd te zijn vooraleer die wordt gedemonteerd. Zoniet, wordt dit door SBS BVBA gedaan en zullen de kosten worden doorgerekend aan de klant.

Bijzondere huurvoorwaarden

 1. In het geval zich een ongeval voordoet met gehuurde goederen, dient de klant SBS BVBA onmiddellijk op de hoogte te brengen.
 2. Behoudens dringende veiligheids- en stabiliteitsveranderingen, mag geen enkele wijziging aangebracht worden aan de constructie vòòr de vaststellingen door SBS BVBA.
 3. Tijdens de huurperiode kan zonder voorafgaande waarschuwing, de betrokken constructie gecontroleerd worden door SBS BVBA.
 4. De materiaaltransporten zijn vergezeld van verzendingslijsten welke door de klant moeten worden afgetekend en als bewijs zullen gelden voor afrekening en een eventueel tekort aan materiaal na de verhuurperiode.
 5. De klant draagt volle verantwoordelijkheid voor het beschadigen, ontbreken, verliezen of verdwijnen van materiaal, om welke reden dan ook. Dit met inbegrip van diefstal en brand en zonder dat de klant zich op overmacht kan beroepen. Deze verantwoordelijkheid geldt vanaf het lossen van het materiaal tot het opladen ervan.
 6. Wanneer de klant openbaar terrein gebruikt om de constructie op te laten plaatsen, zijn alle huur- en andere kosten en taksen ten laste van de klant.De klant dient bij aanvang van de montagewerkzaamheden in het bezit te zijn van alle vereist administratieve vergunningen. De eventuele gevolgen van de ontstentenis van dergelijke vergunningen zijn voor rekening van de klant. Ook de signalisatie en de naleving van de plaatselijke politieondernemingen zijn ten laste van de klant.
 7. Indien de klant de intentie heeft om enige bekleding aan te brengen aan de constructie, dan dient de klant hier voorafgaandelijk toestemming voor te vragen aan SBS BVBA en dient er aangegeven te worden welke bekleding er zou worden aangebracht. Bij aankondiging van stormweer dient de bekleding door de klant zelf te worden weggenomen. De klant is ten allen tijde aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door de aangebrachte bekleding. Dit geldt zowel voor de schade aan de steigers zelf als voor de schade aan derden. Het aanbrengen van eender welke bekleding boven de kroonlijst is ten allen tijde verboden.
 8. Het aanbrengen van reclamedoeken en/of -panelen aan de steiger, is pas toegelaten nadat de nodige vergunningen worden voorgelegd aan SBS BVBA. Indien SBS BVBA een overheidsboete wordt opgelegd door het aanbrengen van reclame zonder vergunning of met een verlopen vergunning, zal de klant SBS BVBA hiervoor vrijwaren.
 9. Behoudens andersluidende overeenkomst mag de klant het gehuurde materiaal in geen geval geheel of gedeeltelijk afstaan, uitlenen of onderverhuren aan derden.
 10. Indien de constructie moet gebeuren in de buurt van een lichtreclame moet deze door de klant worden gedemonteerd of voldoende worden afgeschermd. SBS BVBA is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadiging ervan. Alle elektrische leidingen in de buurt van de steiger, moeten worden afgeschermd en geïsoleerd. De elektrische stroom dient te worden onderbroken tijdens de montage en demontage van de constructie. Alle voornoemde maatregelen zijn voor rekening van de klant. Indien er zich ongevallen voordoen ingevolge het negeren van deze maatregelen, zijn de gevolgen voor rekening van de klant, ook wanneer een werknemer van SBS BVBA slachtoffer is.
 11. Op de werf is de klant gehouden het personeel van SBS BVBA kosteloos gebruik te laten maken van de bouwwerkinrichtingen (toilet, kleedkamers, ziekenboeg,..) en van het bouwwerfmateriaal (kranen, liften,..)
 12. De constructies dienen zich bij de demontage in dezelfde toestand en vorm te bevinden als onmiddellijk na de montage. Indien dit niet zo blijkt te zijn, worden de kosten voor het in de oorspronkelijke toestand brengen van de constructie, afzonderlijk in rekening worden gebracht.